ระบบจัดการการอบรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Nakhon Sawan Rajabhat University

หลักสูตรที่กำลังเปิดรับสมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

หลักสูตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วันที่อบรม
วันที่เปิดลงทะเบียน
รับ (คน)
สำรองที่นั่ง (คน)
ผู้สมัคร (คน)
ลงทะเบียน
DGA306 เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
6 มิ.ย. 2565 - 11 มิ.ย. 2565 23 มี.ค. 2565 - 31 พ.ค. 2565
30
0
-
ลงทะเบียน
DGA104 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พื้นฐาน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4 ก.ค. 2565 - 5 ก.ค. 2565 23 มี.ค. 2565 - 30 มิ.ย. 2565
30
0
-
ลงทะเบียน
DGA206 หลักการกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้บริหารภาครัฐ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
11 ก.ค. 2565 - 12 ก.ค. 2565 23 มี.ค. 2565 - 31 ก.ค. 2565
30
0
-
ลงทะเบียน
DGA304 การวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้ประโยชน์เพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
18 ก.ค. 2565 - 19 ก.ค. 2565 23 มี.ค. 2565 - 30 มิ.ย. 2565
30
0
-
ลงทะเบียน
DGA305 การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
25 ก.ค. 2565 - 26 ก.ค. 2565 23 มี.ค. 2565 - 30 มิ.ย. 2565
30
0
-
ลงทะเบียน
DGA308 การพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการบริการด้านดิจิทัลภาครัฐ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 ส.ค. 2565 - 4 ส.ค. 2565 23 มี.ค. 2565 - 22 ก.ค. 2565
30
0
-
ลงทะเบียน