ระบบจัดการการอบรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
NSRU TRAININGNote: คุณจะต้องลงทะเบียน และ Login เข้าระบบก่อนถึงจะสามารถลงทะเบียนในหลักสูตรนี้ได้ [คลิกลงทะเบียน]

กำหนดวันที่เปิดรับลงทะเบียน 22 ก.ย. 2563 - 19 ก.พ. 2564
สถานะ : เปิดรับลงทะเบียน


หลักสูตร : สร้างสื่อสวยด้วย Canva

โครงการ โครงการหลักสูตรอบรมระยะสั้น ประจำปี 2564
ปีงบประมาณ 2564
ชื่อหลักสูตรการอบรม สร้างสื่อสวยด้วย Canva
วันที่อบรม 20 ก.พ. 2564
เวลาอบรม 09:00 - 16:00 น.
กำหนดวันที่เปิดรับลงทะเบียน 22 ก.ย. 2563 - 19 ก.พ. 2564
สถานที่อบรม Computer Training1 ชั้น 2 อาคาร 15
ค่าลงทะเบียน นักเรียน/นักศึกษา 1000 บาท
ค่าลงทะเบียน บุคลากร มรภ.นว 1000 บาท
ค่าลงทะเบียน บุคคลทั่วไป 1000 บาท
จำนวนที่รับ 20 คน
จำนวนที่นั่งสำรอง 0 คน
ชื่อ-นามสกุล วิทยากร   นายสุมนฒ์ จิรพัฒนพร
รายละเอียดหลักสูตร

รู้จักเว็บแอปพลิเคชัน Canva การใช้งานเบื้องต้น
การประยุกต์ใช้แม่แบบสำเร็จรูป
การเลือกชุดรูปแบบ เพื่อสร้างผลงาน
การใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับการทำงาน
เทคนิคในการสร้างชิ้นงาน ด้วย canva
การดาวน์โหลดชิ้นงานและการดูตัวอย่างของชิ้นงาน

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยฯ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยฯ
ข้อมูลผู้ประสานงาน

กลุ่มงานวิชาการคอมพิวเตอร์

056 219100 ต่อ 1507 หรือ 1527

ข้อมูลการชำระเงิน
แจ้งยกเลิกการลงทะเบียนก่อนวันที่ 13 ก.พ. 2564
ข้อตกลงเงื่อนไขยกเลิกการลงทะเบียนอบรม -
วันที่ลงประกาศ 22 ก.ย. 2563 เวลา 10:22 น.
ผู้ลงประกาศ นายสุมนฒ์ จิรพัฒนพร


รายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรม :
ลำดับ
รหัส นศ.
ชื่อ-สกุล
คณะ/หน่วยงาน
ประเภท
ยืนยันการลงทะเบียน
1
63112732002
น.ส.ปิยธิดา ชื่นกลิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา
รอการยืนยัน
2
นางปาริชาติ วิจารณ์ปรีชา เทศบาลนครนครสวรรค์ บุคคลทั่วไป
รอการยืนยัน
3
นางสาวละออง อุปมัย บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ บุคลากร มรภ.นว
รอการยืนยัน
4
นางสาวกนกวรรณ อาจแก้ว บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ บุคลากร มรภ.นว
รอการยืนยัน