ระบบจัดการการอบรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Nakhon Sawan Rajabhat University

หลักสูตรที่กำลังเปิดรับสมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

หลักสูตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วันที่อบรม
วันที่เปิดลงทะเบียน
รับ (คน)
สำรองที่นั่ง (คน)
ผู้สมัคร (คน)
ลงทะเบียน
ติดตั้งและจัดการอินเทอร์เน็ต ด้วย MikroTik Level 1
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
8 ก.พ. 2563 1 ต.ค. 2562 - 7 ก.พ. 2563
20
5
6
ลงทะเบียน
ติดตั้งและจัดการอินเทอร์เน็ต ด้วย MikroTik Level 2
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
15 ก.พ. 2563 - 16 ก.พ. 2563 1 ต.ค. 2562 - 14 ก.พ. 2563
20
5
5
ลงทะเบียน
ติวเข้มสอบคอมออนไลน์ (กุมภาพันธ์ 2563)
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
26 ก.พ. 2563 27 ม.ค. 2563 - 26 ก.พ. 2563
30
0
-
ลงทะเบียน
การสร้างนวัตกรรมด้วย IOT (Internet of Things)
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
7 มี.ค. 2563 - 8 มี.ค. 2563 1 ต.ค. 2562 - 6 มี.ค. 2563
20
5
1
ลงทะเบียน
การจัดบรรณานุกรมและการอ้างอิงรูปแบบของ APA ด้วย Mendeley
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 เม.ย. 2563 1 ต.ค. 2562 - 2 เม.ย. 2563
20
5
1
ลงทะเบียน
สร้างภาพและสื่อPR ด้วยสมาร์ทโฟนเครื่องเดียว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
11 พ.ค. 2563 - 12 พ.ค. 2563 24 ต.ค. 2562 - 9 พ.ค. 2563
40
0
7
ลงทะเบียน
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย Python สำหรับวิทยาการคำนวณ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
11 พ.ค. 2563 - 12 พ.ค. 2563 1 พ.ย. 2562 - 10 พ.ค. 2563
20
0
1
ลงทะเบียนภาพผู้เข้าอบรม [ข่าวทั้งหมด]