ระบบจัดการการอบรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Nakhon Sawan Rajabhat University

หลักสูตรที่กำลังเปิดรับสมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

หลักสูตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วันที่อบรม
วันที่เปิดลงทะเบียน
รับ (คน)
สำรองที่นั่ง (คน)
ผู้สมัคร (คน)
ลงทะเบียน
สร้างภาพและสื่อPR ด้วยสมาร์ทโฟนเครื่องเดียว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
11 พ.ค. 2563 - 12 พ.ค. 2563 24 ต.ค. 2562 - 9 พ.ค. 2563
40
0
17
ลงทะเบียน
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย Python สำหรับวิทยาการคำนวณ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
11 พ.ค. 2563 - 12 พ.ค. 2563 1 พ.ย. 2562 - 10 พ.ค. 2563
20
0
3
ลงทะเบียน
การจัดการห้องเรียนออนไลน์ด้วย GOOGLE CLASSROOM
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
26 พ.ค. 2563 9 มี.ค. 2563 - 25 พ.ค. 2563
20
0
4
ลงทะเบียน
สร้าง Classroom ด้วย FLIPGRID
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 มิ.ย. 2563 27 ก.พ. 2563 - 2 มิ.ย. 2563
20
0
7
ลงทะเบียนภาพผู้เข้าอบรม [ข่าวทั้งหมด]