ระบบจัดการการอบรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
NSRU TRAININGNote: คุณจะต้องลงทะเบียน และ Login เข้าระบบก่อนถึงจะสามารถลงทะเบียนในหลักสูตรนี้ได้ [คลิกลงทะเบียน]

กำหนดวันที่เปิดรับลงทะเบียน 21 ก.ย. 2563 - 27 ต.ค. 2563
สถานะ : ปิดรับลงทะเบียน


หลักสูตร : ติวเข้มสอบคอมฯ

โครงการ โครงการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลสำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2563
ปีงบประมาณ 2564
ชื่อหลักสูตรการอบรม ติวเข้มสอบคอมฯ
วันที่อบรม 28 ต.ค. 2563
เวลาอบรม 13:30 - 16:00 น.
กำหนดวันที่เปิดรับลงทะเบียน 21 ก.ย. 2563 - 27 ต.ค. 2563
สถานที่อบรม Computer Training1 ชั้น 2 อาคาร 15
ค่าลงทะเบียน ค่าลงทะเบียน
จำนวนที่นั่งสำรอง 0 คน
ชื่อ-นามสกุล วิทยากร   นายสุมนฒ์ จิรพัฒนพร
รายละเอียดหลักสูตร

- การใช้งาน Microsoft Word
- การใช้งาน Microsoft Excel
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยฯ
ข้อมูลผู้ประสานงาน

กลุ่มงานวิชาการคอมพิวเตอร์

056 219100 ต่อ 1507 หรือ 1527

ข้อมูลการชำระเงิน

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

แจ้งยกเลิกการลงทะเบียนก่อนวันที่ 23 ต.ค. 2563
ข้อตกลงเงื่อนไขยกเลิกการลงทะเบียนอบรม

เงื่อนไขสำหรับการอบรม
1. เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ภาค ปกติ และภาคกศ.บป. ทุกชั้นปี
2. ไม่จำเป็นจะต้องผ่านเกณฑ์เงื่อนไขใดๆ
3. ต้องสมัครอบรมด้วยตนเอง ผ่านทางเว็บไซต์ http://training.nsru.ac.th
4. มีการอบรมทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง โดยจัดการอบรมครั้งละ 30 ที่นั่ง
5. อบรมในช่วงเวลา 13.30 - 16.00 ทุกวันพุธ ในสัปดาห์ที่ 4 ของทุกเดือน
6. การอบรม เป็นการจัดการอบรมอย่างเดียว โดยนักศึกษาจะต้องไปทำการหาวันสอบและสมัครสอบด้วยตนเองทางอินเทอร์เน็ต
เว็บไซต์ comqa.nsru.ac.th
*** สำรองที่นั่งอบรมด้วยตนเองที่เว็บไซต์ : http://training.nsru.ac.th ***

วันที่ลงประกาศ 21 ก.ย. 2563 เวลา 10:49 น.
ผู้ลงประกาศ นายสุมนฒ์ จิรพัฒนพร


รายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรม :
ลำดับ
รหัส นศ.
ชื่อ-สกุล
คณะ/หน่วยงาน
ประเภท
ยืนยันการลงทะเบียน
1
63114742010
น.ส.เปรมกมล พวงดี คณะวิทยาการจัดการ นักศึกษา
ยกเลิก
2
62111606029
น.ส.กฤษณา วิมล คณะครุศาสตร์ นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
3
62111606008
น.ส.วิมลรัตน์ ธงไชย คณะครุศาสตร์ นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
4
62113682021
น.ส.รังสิมา สอนธิราช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
5
62113682014
นายนิรุติ นุ่มเหลือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
6
62113682032
น.ส.อัมพา จันทาพูน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
7
62113682007
น.ส.สุกัญญา บุญประจวบ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
8
62113682008
น.ส.วิไลภร นามขันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
9
62113682020
น.ส.ปัณฑารีย์ เพียรธัญกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
10
62113682010
นายจินดา ฝักแคเล็ก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
11
62113672034
น.ส.พิศมัย คำขวัญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
12
62113672002
น.ส.ณัฐธิดา ตันเงิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
13
62113672021
น.ส.ปาลิดา เดชาฤทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
14
63111572005
น.ส.วาสนา ด้วงนวม คณะครุศาสตร์ นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
15
63111572002
น.ส.ปัณณพร ผึ้งหลวง คณะครุศาสตร์ นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
16
63112682047
น.ส.สุปราณี สังข์ศิริ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
17
63112682043
น.ส.กัญญารัตน์ ภู่ศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
18
63112682005
น.ส.วนัสนันท์ กุมขุนทด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
19
63114652008
น.ส.ลิษา เจตเขตกิจ คณะวิทยาการจัดการ นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
20
63114652009
นายฐิติพงศ์ ลาโพธิ์ คณะวิทยาการจัดการ นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
21
63113572004
น.ส.วิณิชยา กลัดแป้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
22
63113572012
น.ส.อภิชญา สอนแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
23
63113572014
นายอธิพงค์ เพ็ชรศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
24
63113572010
น.ส.นัฐชา พ่วงดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
25
63113642047
นายพีระพงษ์ ทองอ่อน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
26
63113572001
น.ส.ขนิษฐา เช้าสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
27
63113572006
น.ส.ธวัลยา ชมชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
28
63113572005
น.ส.ศศิกานต์ กะระณีย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
29
63122682015
น.ส.เกวลิน บรรจง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
30
63114742015
น.ส.ทิพยาภรณ์ โมลา คณะวิทยาการจัดการ นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
31
63114742012
น.ส.พิชญาภา ปิ่นแก้ว คณะวิทยาการจัดการ นักศึกษา
ยืนยันแล้ว