ระบบจัดการการอบรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
NSRU TRAININGNote: คุณจะต้องลงทะเบียน และ Login เข้าระบบก่อนถึงจะสามารถลงทะเบียนในหลักสูตรนี้ได้ [คลิกลงทะเบียน]

กำหนดวันที่เปิดรับลงทะเบียน 27 ส.ค. 2563 - 22 ก.ย. 2563
สถานะ : ปิดรับลงทะเบียน


หลักสูตร : ติวเข้มสอบคอมฯ

โครงการ โครงการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลสำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2563
ปีงบประมาณ 2564
ชื่อหลักสูตรการอบรม ติวเข้มสอบคอมฯ
วันที่อบรม 23 ก.ย. 2563
เวลาอบรม 13:30 - 16:00 น.
กำหนดวันที่เปิดรับลงทะเบียน 27 ส.ค. 2563 - 22 ก.ย. 2563
สถานที่อบรม Computer Training1 ชั้น 2 อาคาร 15
ค่าลงทะเบียน ค่าลงทะเบียน
จำนวนที่นั่งสำรอง 0 คน
ชื่อ-นามสกุล วิทยากร   สุมนฒ์ จิรพัฒนพร
รายละเอียดหลักสูตร

- การใช้งาน Microsoft Word

- การใช้งาน Microsoft Excel

- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยฯ
ข้อมูลผู้ประสานงาน

กลุ่มงานวิชาการคอมพิวเตอร์

056 219100 ต่อ 1502 หรือ 1527

ข้อมูลการชำระเงิน

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

แจ้งยกเลิกการลงทะเบียนก่อนวันที่ 16 ก.ย. 2563
ข้อตกลงเงื่อนไขยกเลิกการลงทะเบียนอบรม

งื่อนไขสำหรับการอบรม
1. เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ภาค ปกติ และภาคกศ.บป. ทุกชั้นปี
2. ไม่จำเป็นจะต้องผ่านเกณฑ์เงื่อนไขใดๆ
3. ต้องสมัครอบรมด้วยตนเอง ผ่านทางเว็บไซต์ http://training.nsru.ac.th
4. มีการอบรมทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง โดยจัดการอบรมครั้งละ 30 ที่นั่ง
5. อบรมในช่วงเวลา 13.30 - 16.00 ทุกวันพุธ ในสัปดาห์ที่ 4 ของทุกเดือน
6. การอบรม เป็นการจัดการอบรมอย่างเดียว โดยนักศึกษาจะต้องไปทำการหาวันสอบและสมัครสอบด้วยตนเองทางอินเทอร์เน็ต
เว็บไซต์ comqa.nsru.ac.th
*** สำรองที่นั่งอบรมด้วยตนเองที่เว็บไซต์ : http://training.nsru.ac.th ***

วันที่ลงประกาศ 27 ส.ค. 2563 เวลา 09:57 น.
ผู้ลงประกาศ นางสาวกุลดา สวนสลา


รายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรม :
ลำดับ
รหัส นศ.
ชื่อ-สกุล
คณะ/หน่วยงาน
ประเภท
ยืนยันการลงทะเบียน
1
63124662011
น.ส.ชนิกานต์ โกสุมสวรรค์ คณะวิทยาการจัดการ นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
2
61111576019
น.ส.จันทมณี ศรีมาลา คณะครุศาสตร์ นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
3
62111586012
น.ส.วริศรา ทองกา คณะครุศาสตร์ นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
4
62111586004
นายปิยะพงษ์ ยืนยงค์ คณะครุศาสตร์ นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
5
62111586016
น.ส.โศภิษฐา ผลวงษ์ คณะครุศาสตร์ นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
6
62111586020
น.ส.จารีญา แก้วนิคม คณะครุศาสตร์ นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
7
61114672014
น.ส.ชนาภา เสาวรส คณะวิทยาการจัดการ นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
8
62111586003
น.ส.อรปภา หมื่นอภัย คณะครุศาสตร์ นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
9
61114672012
น.ส.ปิยธิดา รอดจันทร์ คณะวิทยาการจัดการ นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
10
61112682005
น.ส.อารียา อินอิ่ม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
11
61112682004
น.ส.พรจรัส พรมฮวด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
12
62111586011
น.ส.วรวี วรรณพงษ์ คณะครุศาสตร์ นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
13
61113672033
น.ส.พรรัตน์ โต๊ะเชอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
14
61113672011
น.ส.พรรณทิมา สายเเก้วราช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
15
62113682030
น.ส.ภาวินี ผลประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
16
62113682017
น.ส.พัชรี อมฤทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
17
62113682025
น.ส.ศศิกานต์ วงษ์ลคร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
18
62113682009
น.ส.เมวตรี สุกทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
19
62113682018
น.ส.วิชุดา จุลเกษม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
20
61112682003
น.ส.ณัฐณิชา จันทร์นิล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
21
62113682029
น.ส.พรทิพย์ จูสิงห์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
22
61112682020
น.ส.วรัญญา รอดย้อย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
23
62113682006
น.ส.จรรจิรา พาละพล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
24
62112692008
นายอภิชัย นาสวัสดิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
25
63111092003
น.ส.ศุภาวรรณ ทานัง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
26
63113732006
น.ส.วาสนา จำปาแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
27
62113682028
น.ส.วริษา โสภา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
28
62113682031
น.ส.สินีนาฎ อำภาพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
29
62113682007
น.ส.สุกัญญา บุญประจวบ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
30
62113682021
น.ส.รังสิมา สอนธิราช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
31
60113642031
นายชยาศิส บุญชู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
32
60113642027
นายถวัลย์ อ่างทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
33
60113642051
นายอัครเดช โสมนัส คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
34
60113642041
นายภัฏ อุไพพานิช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
35
60113642055
น.ส.สุกฤตา การักษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
36
60113642054
นายภาณุวัฒน์ อันชูฤทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
ยกเลิก
37
60113642050
นายชัยการณ์ โชชัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
38
62112692014
นายกิตติพงษ์ ทองสุข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
39
61111576017
น.ส.ณัฐธิดา อ่ำดอนกลอย คณะครุศาสตร์ นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
40
63112682017
น.ส.ณัฐกาญจน์ เกตุเนตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
41
63112682054
น.ส.ชนิศรา เอี่ยมสอาด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา
ยืนยันแล้ว