ระบบจัดการการอบรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
NSRU TRAININGNote: คุณจะต้องลงทะเบียน และ Login เข้าระบบก่อนถึงจะสามารถลงทะเบียนในหลักสูตรนี้ได้ [คลิกลงทะเบียน]

กำหนดวันที่เปิดรับลงทะเบียน 27 ก.พ. 2563 - 2 มิ.ย. 2563
สถานะ : ปิดรับลงทะเบียน


หลักสูตร : สร้าง Classroom ด้วย FLIPGRID

โครงการ โครงการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลสำหรับอาจารย์
ปีงบประมาณ 2563
ชื่อหลักสูตรการอบรม สร้าง Classroom ด้วย FLIPGRID
วันที่อบรม 3 มิ.ย. 2563
เวลาอบรม 13:00 - 16:00 น.
กำหนดวันที่เปิดรับลงทะเบียน 27 ก.พ. 2563 - 2 มิ.ย. 2563
สถานที่อบรม อาคาร 15 ชั้น 2 ห้อง Computer Training1
ค่าลงทะเบียน ค่าลงทะเบียน
จำนวนที่นั่งสำรอง 0 คน
ชื่อ-นามสกุล วิทยากร   คุณสุมนฒ์ จิรพัฒนพร
รายละเอียดหลักสูตร

แพลตฟอร์มสนทนาผ่านวีดีโอที่มีครูและนักเรียนใช้งานมากกว่า 20 ล้านคนใน 180 ประเทศทั่วโลก โดย Flipgrid นั้นเป็นที่สำหรับให้นักเรียนมาพูดคุยอภิปรายและตอบคำถามผ่านคลิปวีดีโอจากที่บ้านหรือในห้องเรียน ลักษณะคล้ายกับขั้นตอนการสร้างวีดีโอ YouTube ออกความเห็นต่อประเด็นบางเรื่องหรือข่าว ถือว่าเป็นเครื่องมือเพื่อการสร้างทักษะในยุคดิจิทัลของการสร้างและเผยแพร่เนื้อหาวีดีโอ

เทคนิคการเรียนรู้ต่อไปนี้

  1. Make it Personal เชื่อมโยงหัวข้อที่นำเสนอให้เชื่อมโยงเข้ากับชีวิตประจำวันของนักเรียน
  2. Invite comparison เชื้อเชิญให้ผู้เรียนเปรียบเทียบแนวคิดหรือวิธีการต่างๆ
  3. Find meaning ช่วยผู้เรียนตั้งคำถามหรือค้นหาสิ่งที่ต้องการตรวจสอบ
  4. Be current เชื่อมโยงเข้ากับปัจจุบันโดยหาตัวอย่าง
  5. Use visual ให้ผู้เรียนใช้สื่อ เช่น วัตถุ กราฟ สมการ ตารางข้อมูลที่แสดงผลและอธิบาย
  6. Collaborate ให้ผู้เรียนทำงานร่วมกันโดยการแชร์ข้อมูล
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ
ข้อมูลผู้ประสานงาน

กลุ่มงานวิชาการคอมพิวเตอร์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครเข้าอบรมได้ที่ Website: http://training.nsru.ac.th โทรศัพท์: 0 5621 9100  ต่อ 1502,1527

ข้อมูลการชำระเงิน

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

แจ้งยกเลิกการลงทะเบียนก่อนวันที่ 29 พ.ค. 2563
ข้อตกลงเงื่อนไขยกเลิกการลงทะเบียนอบรม

กรณีอาจารย์ยกเลิกการอบรม

  • อาจารย์สามารถแจ้งยกเลิกล่วงหน้า ก่อนวันอบรม 5 วัน (สามารถเข้ามาแจ้งยกเลิก ในระบบสมัครอบรม และรอการยืนยัน)
วันที่ลงประกาศ 27 ก.พ. 2563 เวลา 15:27 น.
ผู้ลงประกาศ นายสุมนฒ์ จิรพัฒนพร


รายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรม :
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
คณะ/หน่วยงาน
ประเภท
ยืนยันการลงทะเบียน
1
นางสาวสุจิตรา อยู่หนู บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ บุคลากร มรภ.นว
ยืนยันแล้ว
2
นางสาวกันยาพร กุณฑลเสพย์ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ บุคลากร มรภ.นว
ยืนยันแล้ว
3
นางสาวละออง อุปมัย บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ บุคลากร มรภ.นว
ยืนยันแล้ว
4
นางทิพพารัตน์ แสนคาร บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ บุคลากร มรภ.นว
ยืนยันแล้ว
5
นายรพีพัฒน์ มั่นพรม บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ บุคลากร มรภ.นว
ยืนยันแล้ว
6
นางสาวเพชรัชน์ อ้นโต บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ บุคลากร มรภ.นว
ยืนยันแล้ว
7
นางสาวชัญญพัชร์ จารุวัชรเศรษฐ์ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ บุคลากร มรภ.นว
รอการยืนยัน