ระบบจัดการการอบรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
NSRU TRAININGNote: คุณจะต้องลงทะเบียน และ Login เข้าระบบก่อนถึงจะสามารถลงทะเบียนในหลักสูตรนี้ได้ [คลิกลงทะเบียน]

กำหนดวันที่เปิดรับลงทะเบียน 1 พ.ย. 2562 - 10 พ.ค. 2563
สถานะ : ปิดรับลงทะเบียน


หลักสูตร : การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย Python สำหรับวิทยาการคำนวณ

โครงการ โครงการหลักสูตรอบรมระยะสั้น ประจำปี 2563
ปีงบประมาณ 2563
ชื่อหลักสูตรการอบรม การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย Python สำหรับวิทยาการคำนวณ
วันที่อบรม 11 พ.ค. 2563 - 12 พ.ค. 2563
เวลาอบรม 09:00 - 17:00 น.
กำหนดวันที่เปิดรับลงทะเบียน 1 พ.ย. 2562 - 10 พ.ค. 2563
สถานที่อบรม อาคาร 15 ชั้น 2 ห้อง Computer Training1
ค่าลงทะเบียน นักเรียน/นักศึกษา 2500 บาท
ค่าลงทะเบียน บุคลากร มรภ.นว 2500 บาท
ค่าลงทะเบียน บุคคลทั่วไป 2500 บาท
จำนวนที่รับ 20 คน
จำนวนที่นั่งสำรอง 0 คน
ชื่อ-นามสกุล วิทยากร   ดร.ถิรภัทร มีสำราญ
รายละเอียดหลักสูตร

-          ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาการคำนวณ

-          โมเดลเชิงคำนวณ (Computational Modelling)

-          การโปรแกรมเพื่อสนับสนุนโมเดลเชิงคำนวณ (programming to support computational modelling)

-          Python กับการโปรแกรมทางวิทยาศาสตร์

-          การใช้งาน Python shells

-          พื้นฐาน Functions และ modules

-          Anonymous functions

-          Map

-          Filter

-          และอื่น ๆ

-          List comprehension

-          Common tasks

-          Math and Scientific functions

-          Numpy

-          Scipy

-          และอื่น ๆ

-          Visualizing Data

-          Simulation models

-          Python กับ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

-          แนวคิดด้านโครงงานวิทยาศาสตร์ด้วย Python

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยฯ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยฯ
ข้อมูลผู้ประสานงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครเข้าอบรมได้ที่ Website: http://training.nsru.ac.th โทรศัพท์: 0 5621 9100  ต่อ 1502,1527

ข้อมูลการชำระเงิน

ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ชื่อบัญชี สำนักวิทยบริการฯ (บริการวิชาการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
บัญชีเลขที่ 678-0-97941-4

แจ้งยกเลิกการลงทะเบียนก่อนวันที่ 6 พ.ค. 2563
ข้อตกลงเงื่อนไขยกเลิกการลงทะเบียนอบรม
  • สำนักวิทบริการฯ จะคืนค่าลงทะเบียนให้ทั้งหมด ในกรณีที่ผู้สมัครได้แจ้งยกเลิกเข้ารับการอบรมก่อนการอบรม 1 เดือนเท่านั้น
    (ตามวันที่ระบุไว้ในแต่ละหลักสูตร)
  • กรณีสำนักวิทบริการฯ เป็นฝ่ายยกเลิกการอบรม สำนักวิทบริการฯ คืนค่าลงทะเบียนให้ทั้งหมด
วันที่ลงประกาศ 20 พ.ย. 2562 เวลา 10:00 น.
ผู้ลงประกาศ นางสาวกุลดา สวนสลา


รายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรม :
ลำดับ
รหัส นศ.
ชื่อ-สกุล
คณะ/หน่วยงาน
ประเภท
ยืนยันการลงทะเบียน
1
นายเศรษฐพล ถิ่นใหญ่ โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ บุคคลทั่วไป
ยืนยันแล้ว
2
นางชณิตา สิงห์ทอล โรงเรียนบ้านปางสุด บุคคลทั่วไป
ยืนยันแล้ว
3
นางกชกร เพ็งศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี บุคคลทั่วไป
ยืนยันแล้ว
4
นางสาวเพชรัชน์ อ้นโต บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ บุคลากร มรภ.นว
ยกเลิก
5
นางสาวศิริยุภา ฉิมพาลี โพธิ์ไทรงามวิทยาคม บุคคลทั่วไป
รอยืนยันการยกเลิกการลงทะเบียน
6
นายภาณุ พร้อมพุทธางกูร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย บุคคลทั่วไป
รอการยืนยัน