ระบบจัดการการอบรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
NSRU TRAININGNote: คุณจะต้องลงทะเบียน และ Login เข้าระบบก่อนถึงจะสามารถลงทะเบียนในหลักสูตรนี้ได้ [คลิกลงทะเบียน]

กำหนดวันที่เปิดรับลงทะเบียน 2 มี.ค. 2566 - 21 มี.ค. 2566
สถานะ : ปิดรับลงทะเบียน


หลักสูตร : ติวเข้มพร้อมสอบคอม

โครงการ โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล สำหรับนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566
ปีงบประมาณ 2566
ชื่อหลักสูตรการอบรม ติวเข้มพร้อมสอบคอม
วันที่อบรม 22 มี.ค. 2566
เวลาอบรม 09:00 - 14:00 น.
กำหนดวันที่เปิดรับลงทะเบียน 2 มี.ค. 2566 - 21 มี.ค. 2566
สถานที่อบรม ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 ชั้น 2 อาคาร 15 ม.ราชภัฏนครสวรรค์ (ม.ใน)
ค่าลงทะเบียน ค่าลงทะเบียน
จำนวนที่นั่งสำรอง 0 คน
ชื่อ-นามสกุล วิทยากร   สุมนฒ์ จิรพัฒนพร
รายละเอียดหลักสูตร
 • ติวเข้ม 09.00 - 12.00 น.
  9.00 - 10.00 การใช้งาน Microsoft Word
  10.00 - 11.00 การใช้งาน Microsoft Excel
  11.00 - 12.00 คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
 • สอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ 13.30 - 15.00 น.

  **เงื่อนไข นักศึกษาที่จะมีสิทธิสอบในช่วงบ่าย จะต้องเข้ารับการอบรมในช่วงเช้าก่อนเท่านั้น**
  ขอตัดสิทธิ์นักศึกษา ที่ติดสถานะขาดสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยฯ
ข้อมูลผู้ประสานงาน

กลุ่มงานวิชาการคอมพิวเตอร์

ข้อมูลการชำระเงิน

นักศึกษาจะชำระเงินค่าสมัครสอบจำนวน 100 บาท

แจ้งยกเลิกการลงทะเบียนก่อนวันที่
ข้อตกลงเงื่อนไขยกเลิกการลงทะเบียนอบรม -
วันที่ลงประกาศ 2 มี.ค. 2566 เวลา 09:14 น.
ผู้ลงประกาศ นายสุมนฒ์ จิรพัฒนพร


รายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรม :
ลำดับ
รหัส นศ.
ชื่อ-สกุล
คณะ/หน่วยงาน
ประเภท
ยืนยันการลงทะเบียน
1
64112952019
น.ส.รัตนาภรณ์ เอี่ยมจันทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา
รอการยืนยัน
2
64112952008
น.ส.อัญชิสา มั่นศักดิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
3
65114742043
น.ส.ปณิดา ประสาทสิทธิ์ คณะวิทยาการจัดการ นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
4
65114742049
น.ส.กุลนิทษ์ อินทร์ขำ คณะวิทยาการจัดการ นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
5
65112662013
น.ส.สุธิมา สุขารมณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
6
65112662001
น.ส.สุภาภรณ์ จั่นผ่อง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา
รอการยืนยัน
7
65114742047
น.ส.กัญญาณัฐ มงคลไทย คณะวิทยาการจัดการ นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
8
65114742034
น.ส.ศิริพร อบทม คณะวิทยาการจัดการ นักศึกษา
รอยืนยันการยกเลิกการลงทะเบียน
9
65114742036
น.ส.ภาณินี พิมสวรรค์ คณะวิทยาการจัดการ นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
10
65114672003
น.ส.นันทกานต์ สกุลเนตร คณะวิทยาการจัดการ นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
11
65114672016
น.ส.สุพัฒตรา มงคลศิริ คณะวิทยาการจัดการ นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
12
65114672035
นายศิริพงษ์ ศรีจันทร์โฉม คณะวิทยาการจัดการ นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
13
65114672019
นายภูมิภัทร ศิริเขตกรณ์ คณะวิทยาการจัดการ นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
14
65114672015
นายกิตติภูมิ มั่นโพธิ์ คณะวิทยาการจัดการ นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
15
65114672004
นายณัฐพงษ์ จิตรักมณีเลิศ คณะวิทยาการจัดการ นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
16
63114812024
น.ส.ลลิตา จันทร์คำ คณะวิทยาการจัดการ นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
17
64112762027
น.ส.หทัยรัตน์ นิพนต์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา
รอการยืนยัน
18
63115222013
น.ส.นัชชา อุณหพิเชษฐวัฒนา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักศึกษา
รอการยืนยัน
19
65114672045
นายธนกร อ่ำน้อยวงษ์ คณะวิทยาการจัดการ นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
20
65111602035
นายกฤษมงคล สะสิน คณะครุศาสตร์ นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
21
64111622022
น.ส.ปวีณา เอี่ยมสำอางค์ คณะครุศาสตร์ นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
22
64111622001
นายปรเมษฐ์ รัตนสูตร คณะครุศาสตร์ นักศึกษา
รอการยืนยัน
23
63112662062
นายชนายุทธ กันยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา
ยกเลิก
24
65111612035
น.ส.พรรณภษา มุ่ยสกุล คณะครุศาสตร์ นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
25
63114812025
น.ส.ศุภัศตรา บัวไข คณะวิทยาการจัดการ นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
26
65111612036
น.ส.เกศินี ห่อทอง คณะครุศาสตร์ นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
27
65111612057
น.ส.ทรรศน์วรรณ วิศิลป์ คณะครุศาสตร์ นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
28
63114812027
น.ส.จันทิมา วงค์ญาติ คณะวิทยาการจัดการ นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
29
65111612048
น.ส.พุทธิดา บุญใจ คณะครุศาสตร์ นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
30
65111612037
น.ส.สุพรรษา ใจเกื้อ คณะครุศาสตร์ นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
31
59114812089
นายสุประมาณ ทรัพย์แสนทวี คณะวิทยาการจัดการ นักศึกษา
รอการยืนยัน