ระบบจัดการการอบรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
NSRU TRAININGNote: คุณจะต้องลงทะเบียน และ Login เข้าระบบก่อนถึงจะสามารถลงทะเบียนในหลักสูตรนี้ได้ [คลิกลงทะเบียน]

กำหนดวันที่เปิดรับลงทะเบียน 22 ก.ย. 2563 - 22 ม.ค. 2564
สถานะ : เปิดรับลงทะเบียน


หลักสูตร : สร้างสื่อ AR ด้วย Zappar

โครงการ โครงการหลักสูตรอบรมระยะสั้น ประจำปี 2564
ปีงบประมาณ 2564
ชื่อหลักสูตรการอบรม สร้างสื่อ AR ด้วย Zappar
วันที่อบรม 23 ม.ค. 2564 - 24 ม.ค. 2564
เวลาอบรม 09:00 - 16:00 น.
กำหนดวันที่เปิดรับลงทะเบียน 22 ก.ย. 2563 - 22 ม.ค. 2564
สถานที่อบรม Computer Training1 ชั้น 2 อาคาร 15
ค่าลงทะเบียน นักเรียน/นักศึกษา 2000 บาท
ค่าลงทะเบียน บุคลากร มรภ.นว 2000 บาท
ค่าลงทะเบียน บุคคลทั่วไป 2000 บาท
จำนวนที่รับ 20 คน
จำนวนที่นั่งสำรอง 0 คน
ชื่อ-นามสกุล วิทยากร   นายสุมนฒ์ จิรพัฒนพร
รายละเอียดหลักสูตร

 วิธีการสร้างสรรค์ผลงาน AR ผ่าน App Zappar Zappar Application สอนครบทุกเครื่องมือ designer ,widget และ studio

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยฯ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยฯ
ข้อมูลผู้ประสานงาน

กลุ่มงานวิชาการคอมพิวเตอร์

056 219100 ต่อ 1502 หรือ 1527

ข้อมูลการชำระเงิน
แจ้งยกเลิกการลงทะเบียนก่อนวันที่ 16 ม.ค. 2564
ข้อตกลงเงื่อนไขยกเลิกการลงทะเบียนอบรม -
วันที่ลงประกาศ 22 ก.ย. 2563 เวลา 09:53 น.
ผู้ลงประกาศ นายสุมนฒ์ จิรพัฒนพร


รายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรม :
ลำดับ
รหัส นศ.
ชื่อ-สกุล
คณะ/หน่วยงาน
ประเภท
ยืนยันการลงทะเบียน
1
63112732002
น.ส.ปิยธิดา ชื่นกลิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา
รอการยืนยัน
2
นางสาวละออง อุปมัย บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ บุคลากร มรภ.นว
รอการยืนยัน
3
62114652006
นายรัฐธรรมนูญ ศรีบัวคำ คณะวิทยาการจัดการ นักศึกษา
รอการยืนยัน