ระบบจัดการการอบรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
NSRU TRAININGNote: คุณจะต้องลงทะเบียน และ Login เข้าระบบก่อนถึงจะสามารถลงทะเบียนในหลักสูตรนี้ได้ [คลิกลงทะเบียน]

กำหนดวันที่เปิดรับลงทะเบียน 9 มี.ค. 2563 - 25 พ.ค. 2563
สถานะ : ปิดรับลงทะเบียน


หลักสูตร : การจัดการห้องเรียนออนไลน์ด้วย GOOGLE CLASSROOM

โครงการ โครงการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลสำหรับอาจารย์
ปีงบประมาณ 2563
ชื่อหลักสูตรการอบรม การจัดการห้องเรียนออนไลน์ด้วย GOOGLE CLASSROOM
วันที่อบรม 26 พ.ค. 2563
เวลาอบรม 13:00 - 16:00 น.
กำหนดวันที่เปิดรับลงทะเบียน 9 มี.ค. 2563 - 25 พ.ค. 2563
สถานที่อบรม อาคาร 15 ชั้น 2 ห้อง Computer Training1
ค่าลงทะเบียน ค่าลงทะเบียน
จำนวนที่นั่งสำรอง 0 คน
ชื่อ-นามสกุล วิทยากร   นางดวงพร สีระวัตร
รายละเอียดหลักสูตร

การเริ่มต้นใช้งาน Google Classroom จัดการเรียนการสอนด้วย Google Classroom ในบทบาทผู้เรียน

- การเข้าร่วมชั้นเรียนด้วย รหัสของชั้นเรียน (Class Code)
- การเข้าดูเนื้อหาของชั้นเรียน และ ดูงานที่ต้องทํา
- การส่ง Assignment ให้ผู้สอนตรวจ จัดการเรียนการสอนด้วย Google Classroom ในบทบาทผู้สอน
- การสร้าง Classroom
- การใส่เนื้อหาวิชาที่สอน
- การทําแบบสํารวจ Google Form
- การสร้าง Assignment ด้วย Google Docs
- การสร้างแบบทดสอบด้วย Google Form
- วิธีตรวจ Assignment และการให้คะแนน
- วิธีตรวจข้อสอบปรนัยด้วย Flubaroo

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ
ข้อมูลผู้ประสานงาน

กลุ่มงานวิชาการคอมพิวเตอร์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครเข้าอบรมได้ที่ Website: http://training.nsru.ac.th โทรศัพท์: 0 5621 9100  ต่อ 1502,1527

ข้อมูลการชำระเงิน

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

แจ้งยกเลิกการลงทะเบียนก่อนวันที่
ข้อตกลงเงื่อนไขยกเลิกการลงทะเบียนอบรม

กรณีอาจารย์ยกเลิกการอบรม

  • อาจารย์สามารถแจ้งยกเลิกล่วงหน้า ก่อนวันอบรม 5 วัน (สามารถเข้ามาแจ้งยกเลิก ในระบบสมัครอบรม และรอการยืนยัน)
วันที่ลงประกาศ 9 มี.ค. 2563 เวลา 15:36 น.
ผู้ลงประกาศ นางสาวกุลดา สวนสลา


รายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรม :
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
คณะ/หน่วยงาน
ประเภท
ยืนยันการลงทะเบียน
1
นางสาวละออง อุปมัย บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ บุคลากร มรภ.นว
ยืนยันแล้ว
2
นางสาวจีรพรรณ เทียนทอง บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ บุคลากร มรภ.นว
ยืนยันแล้ว
3
นางณัฏฐิรา กาญจนศิลป์ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ บุคลากร มรภ.นว
ยืนยันแล้ว
4
นางสาวชัญญพัชร์ จารุวัชรเศรษฐ์ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ บุคลากร มรภ.นว
รอการยืนยัน
5
นางสาวนันทพร ไม้ทองดี บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ บุคลากร มรภ.นว
รอการยืนยัน