ระบบจัดการการอบรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
NSRU TRAININGเอกสารที่เกี่ยวข้อง
Note: คุณจะต้องลงทะเบียน และ Login เข้าระบบก่อนถึงจะสามารถลงทะเบียนในหลักสูตรนี้ได้ [คลิกลงทะเบียน]

กำหนดวันที่เปิดรับลงทะเบียน 3 ก.พ. 2563 - 4 มี.ค. 2563
สถานะ : ปิดรับลงทะเบียน


หลักสูตร : การทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ อาชีพนักพัฒนาระบบ ชั้น 3

โครงการ โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ปีงบประมาณ 2563
ชื่อหลักสูตรการอบรม การทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ อาชีพนักพัฒนาระบบ ชั้น 3
วันที่อบรม 5 มี.ค. 2563 - 6 มี.ค. 2563
เวลาอบรม 09:00 - 16:00 น.
กำหนดวันที่เปิดรับลงทะเบียน 3 ก.พ. 2563 - 4 มี.ค. 2563
สถานที่อบรม ห้อง Computer LAB3 ชั้น 2 อาคาร 15
ค่าลงทะเบียน ค่าลงทะเบียน
จำนวนที่นั่งสำรอง 7 คน
ชื่อ-นามสกุล วิทยากร  
รายละเอียดหลักสูตร

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ นักพัฒนาเว็บไซต์และสื่อผสม โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์

ความสำคัญของการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
1. สร้างโอกาสในการรับสมัครเข้ารับการทำงานกับสถานประกอบการ
2. รู้ระดับความสามารถในสาขา / อาชีพของตนเอง
3. สร้างความก้าวหน้าในการทำงาน เช่น ได้รับการปรับระดับงานหรือค่าตอบแทนที่สูงขึ้น
4. สร้างความโดดเด่นเหนือผู้อื่น
5. สอบผ่านแล้วได้ใบรับรองคุณวุฒิจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

กำหนดการ
วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563
13.00 – 13.30 น.     ลงทะเบียนเข้าอบรม และ เตรียมความพร้อมการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
13.30 – 15.30 น.     บรรยายความรู้
                           - ออกแบบบททดสอบโปรแกรมย่อย (Unit Test Script) เช่น Select Insert Update Delete
                           - อ่านแบบร่างหน้าจอ (GUI) ลำดับงาน (Work Flow) ได้อย่างถูกต้อง
                           - เขียนผังไหล (Flowchart) ได้ตามที่ก าหนด
                           - การดำเนินการพัฒนาโปรแกรมตาม แบบร่างหน้าจอ (GUI) ได้อย่างถูกต้อง
15.30 – 16.30 น.    สอบภาคทฤษฎี

วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563
09.00 – 09.30 น.     ลงทะเบียนเข้าสอบ และ เตรียมความพร้อมการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
09.30 – 12.00 น.     แนะนำ และอธิบายกระบวนการประเมิน พร้อมแนวทางการสอบประเมิน
12.00 – 13.00 น.       พักเที่ยง
13.00 – 16.00 น.     สอบปภาคปฏิบัติ

 

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยฯ
ข้อมูลผู้ประสานงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครเข้าอบรมได้ที่ Website: http://training.nsru.ac.th โทรศัพท์: 0 5621 9100  ต่อ 1502,1527

ข้อมูลการชำระเงิน

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

แจ้งยกเลิกการลงทะเบียนก่อนวันที่ 29 ก.พ. 2563
ข้อตกลงเงื่อนไขยกเลิกการลงทะเบียนอบรม

กรณีนักศึกษายกเลิกการอบรม

  • นักศึกษาสามารถแจ้งยกเลิกล่วงหน้า ก่อนวันอบรม 5 วัน (สามารถเข้ามาแจ้งยกเลิก ในระบบสมัครอบรม และรอการยืนยัน)

กรณีนักศึกษาไม่มาอบรม

  • ทางสำนักวิทยบริการฯ ขอแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ไม่มาอบรม ไปที่คณะที่นักศึกษาสังกัด
วันที่ลงประกาศ 3 ก.พ. 2563 เวลา 15:15 น.
ผู้ลงประกาศ นางสาวกุลดา สวนสลา


รายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรม :
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
คณะ/หน่วยงาน
ประเภท
ยืนยันการลงทะเบียน
1
นายนพดล จันที คณะครุศาสตร์ นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
2
นายชลากร จิรางกูร คณะครุศาสตร์ นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
3
นายเสกสรร ศรีเกษตร คณะครุศาสตร์ นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
4
นายอนิรุต แสงสร้อย คณะครุศาสตร์ นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
5
นายอภิวัฒน์ พิมงาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
ยกเลิก
6
น.ส.วาสนา บุตรอ่วม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
ยกเลิก
7
นายวุฒินันท์ พูลศิลป์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
ยกเลิก
8
นายศตริน โฉมงาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
ยกเลิก
9
น.ส.ณัฐชา สำรวลรื่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
ยกเลิก
10
นายเกียรติศักดิ์ แจ่มประแดง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
ยกเลิก
11
นายกฤติพงศ์ ชุมเกียรติรัชต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
12
น.ส.วนิดา วงษ์กรด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
ยกเลิก
13
น.ส.กิตติมา เพิ่มพูลทรัพย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
ยกเลิก
14
น.ส.วรัญญา รังศาสน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
15
น.ส.ภัทรวดี จั่นถาวร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
ยกเลิก
16
นายประชาทิพย์ รัตนเจริญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
ยกเลิก
17
น.ส.ทิตยา ดวงแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
ยกเลิก
18
น.ส.วธิดา ปานเมือง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
ยกเลิก
19
น.ส.กรกนก เพชรวาว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
ยกเลิก
20
นายพลวัตร สังข์นาค คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
ยกเลิก
21
นายพงศกร มลิวรรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
22
นายชาคริส ชื่นกลิ่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
23
นายอิสระพงศ์ อินไผ่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
24
น.ส.กัลยา เย็นใจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
25
นายพุฒิพงศ์ เมฆพยัพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
26
นายศักดิ์ดา โพธิ์อ่อง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
27
น.ส.ทัศณีย์ เฉลิม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
28
น.ส.มนัสนันท์ เที่ยงธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
29
น.ส.ธิดารัตน์ ภูสันต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
30
นายวิษณุ ณ. ศรีสเกษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
31
นายทักษ์ดนัย บุญชู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
32
น.ส.สุทธิดา สถิตย์พงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
33
นายภัคพงษ์ ธัญญะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
34
นายณัฐวัฒน์ เกษร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
35
น.ส.กัญญา พรมจักร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
36
นายจิรวัฒน์ เปี่ยมจิรกิตติ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
37
นายรัตนพล พัศสร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
38
น.ส.มาริษา วงษ์คลัง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
39
นายสหรัฐ สุขสมบัติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
40
น.ส.จิรารัตน์ ญาเพชรน้อย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
41
น.ส.ชนณิชา พงษ์พรต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
42
นายเมธัส ปานสิลา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
43
น.ส.จุฑาทิพย์ สายแวว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
44
นายชลธี บุนนาค คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
45
นายพงศธร ฮวบสวรรค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
46
น.ส.เพ็ญนภา กันนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
47
นายวรภัทร์ บุญเพชร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
48
นายณัฐพงศ์ บุญธรรมรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
49
นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
50
นายภาคภูมิ สุขุประการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
51
น.ส.วิลาวัณย์ เสมะฉิม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
52
นายศุภวิชญ์ วงค์วิลาศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
53
นายณัฐวุฒิ กมลรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
54
น.ส.สายน้ำผึ้ง โลหะเวช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
55
นายปฐมพงษ์ พุฒทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
56
น.ส.สุนิษา ฟักเงิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
57
น.ส.กฤติกา อยู่มา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
58
นายภาณุวัฒน์ แสงง้าว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
59
นายธวัชชัย ศิริรึก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
60
น.ส.ปิยาภรณ์ ใจแก้ว คณะครุศาสตร์ นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
61
นายฐิติพงศ์ ฉิมพลีสวรรค์ คณะครุศาสตร์ นักศึกษา
ยืนยันแล้ว