ระบบจัดการการอบรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
NSRU TRAININGNote: คุณจะต้องลงทะเบียน และ Login เข้าระบบก่อนถึงจะสามารถลงทะเบียนในหลักสูตรนี้ได้ [คลิกลงทะเบียน]

กำหนดวันที่เปิดรับลงทะเบียน 1 ม.ค. 2563 - 20 ก.พ. 2563
สถานะ : ปิดรับลงทะเบียน


หลักสูตร : การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศและการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์

โครงการ โครงการหลักสูตรอบรมระยะสั้น ประจำปี 2563
ปีงบประมาณ 2563
ชื่อหลักสูตรการอบรม การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศและการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่อบรม 21 ก.พ. 2563
เวลาอบรม 13:30 - 15:30 น.
กำหนดวันที่เปิดรับลงทะเบียน 1 ม.ค. 2563 - 20 ก.พ. 2563
สถานที่อบรม อาคาร 15 ชั้น 2 ห้อง Computer Lab 4
ค่าลงทะเบียน ค่าลงทะเบียน
จำนวนที่นั่งสำรอง 0 คน
ชื่อ-นามสกุล วิทยากร   นาย กษิดิศ ประมวลกมล
รายละเอียดหลักสูตร
  • วิธีการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศโดยใช้แอปพลิเคชั่นที่หอสมุดมีให้บริการ
  • วิธีการสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ งานวิจัย บทความ วารสาร และหนังสือหายาก
  • วิธีการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ต่างประเทศ
  • การเข้าใช้งานฐานข้อมูลจากแหล่งภายนอกมหาวิทยาลัย
  • วิธีการสืบค้น และการยืม-คืน หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)
  • เทคนิคการค้นหาด้วย Google แบบมือโปร
  • เทคนิคการใช้งาน Google Scholar กับงานวิจัยและงานวิชาการ
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยฯ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยฯ
ข้อมูลผู้ประสานงาน

ติดต่อผ่านช่องทาง Facebook : https://www.facebook.com/Library.NSRU

ข้อมูลการชำระเงิน

-

แจ้งยกเลิกการลงทะเบียนก่อนวันที่ 20 ก.พ. 2563
ข้อตกลงเงื่อนไขยกเลิกการลงทะเบียนอบรม

แจ้งยกเลิกผ่านทาง Facebook : https://www.facebook.com/Library.NSRU

วันที่ลงประกาศ 28 ม.ค. 2563 เวลา 11:21 น.
ผู้ลงประกาศ นายกษิดิศ ประมวลกมล


รายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรม :
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
คณะ/หน่วยงาน
ประเภท
ยืนยันการลงทะเบียน
1
นายอาทิตย์ ดรุนัยธร บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ บุคลากร มรภ.นว
ยืนยันแล้ว
2
นายธนาภัสสร์ สนธิรักษ์ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ บุคลากร มรภ.นว
ยืนยันแล้ว
3
นางสาวสุนิสา สิงห์ลอ สช บุคคลทั่วไป
ยืนยันแล้ว
4
นางสาวกมลชนก ชูเนียม สพฐ เขต 2 บุคคลทั่วไป
ยืนยันแล้ว
5
นายพิศิษฐ์ เภาพันธ์ยงค์ วท.ชุมพร บุคคลทั่วไป
ยืนยันแล้ว
6
นายสุชา นุ่มเกลี้ยง บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ บุคลากร มรภ.นว
ยืนยันแล้ว
7
นางสาวกุลดา สวนสลา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ บุคลากร มรภ.นว
ยืนยันแล้ว
8
นางสาวละออง อุปมัย บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ บุคลากร มรภ.นว
ยืนยันแล้ว
9
นางสาวนันทนา กัณหา สช บุคคลทั่วไป
ยืนยันแล้ว
10
นางสาวอมรรัตน์ อธิจันทร์ โรงเรียนเกวลินวิทยา บุคคลทั่วไป
ยืนยันแล้ว