ระบบจัดการการอบรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
NSRU TRAININGNote: คุณจะต้องลงทะเบียน และ Login เข้าระบบก่อนถึงจะสามารถลงทะเบียนในหลักสูตรนี้ได้ [คลิกลงทะเบียน]

กำหนดวันที่เปิดรับลงทะเบียน 27 ม.ค. 2563 - 26 ก.พ. 2563
สถานะ : ปิดรับลงทะเบียน


หลักสูตร : ติวเข้มสอบคอมออนไลน์ (กุมภาพันธ์ 2563)

โครงการ โครงการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลสำหรับนักศึกษา
ปีงบประมาณ 2563
ชื่อหลักสูตรการอบรม ติวเข้มสอบคอมออนไลน์ (กุมภาพันธ์ 2563)
วันที่อบรม 26 ก.พ. 2563
เวลาอบรม 13:00 - 16:00 น.
กำหนดวันที่เปิดรับลงทะเบียน 27 ม.ค. 2563 - 26 ก.พ. 2563
สถานที่อบรม อาคาร 15 ชั้น 2 ห้อง Computer Training1
ค่าลงทะเบียน ค่าลงทะเบียน
จำนวนที่นั่งสำรอง 0 คน
ชื่อ-นามสกุล วิทยากร  
รายละเอียดหลักสูตร
  • การใช้งาน Microsoft Word
  • การใช้งาน Microsoft Excel
  • ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยฯ
ข้อมูลผู้ประสานงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครเข้าอบรมได้ที่ Website: http://training.nsru.ac.th โทรศัพท์: 0 5621 9100  ต่อ 1502,1527

ข้อมูลการชำระเงิน

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

แจ้งยกเลิกการลงทะเบียนก่อนวันที่
ข้อตกลงเงื่อนไขยกเลิกการลงทะเบียนอบรม

กรณีนักศึกษายกเลิกการอบรม

  • นักศึกษาสามารถแจ้งยกเลิกล่วงหน้า ก่อนวันอบรม 5 วัน (สามารถเข้ามาแจ้งยกเลิก ในระบบสมัครอบรม และรอการยืนยัน)

กรณีนักศึกษาไม่มาอบรม

  • ทางสำนักวิทยบริการฯ ขอแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ไม่มาอบรม ไปที่คณะที่นักศึกษาสังกัด
วันที่ลงประกาศ 27 ม.ค. 2563 เวลา 10:42 น.
ผู้ลงประกาศ นายสุมนฒ์ จิรพัฒนพร


รายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรม :
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
คณะ/หน่วยงาน
ประเภท
ยืนยันการลงทะเบียน
1
น.ส.นิภาพร ทองดี คณะครุศาสตร์ นักศึกษา
รอยืนยันการยกเลิกการลงทะเบียน
2
น.ส.ณัฐณิชา หาญจักแก้ว คณะครุศาสตร์ นักศึกษา
รอยืนยันการยกเลิกการลงทะเบียน
3
น.ส.จันทภา เสมอภาค คณะครุศาสตร์ นักศึกษา
รอยืนยันการยกเลิกการลงทะเบียน
4
น.ส.เจนจิรา ชูศรสาย คณะครุศาสตร์ นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
5
น.ส.ธนสรณ์ อ้นอุระ คณะครุศาสตร์ นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
6
น.ส.สิทธิดา สุขบาง คณะครุศาสตร์ นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
7
น.ส.สุภาวดี ขุนพิลึก คณะครุศาสตร์ นักศึกษา
รอยืนยันการยกเลิกการลงทะเบียน
8
น.ส.ศรัณย์พร บานเย็น คณะครุศาสตร์ นักศึกษา
รอยืนยันการยกเลิกการลงทะเบียน
9
น.ส.เนรัญชยา พินรุ่ง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
10
นายกันณพงศ์ ไชยบท คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
11
นายนฤบดินทร์ เพิ่มสินธุ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
12
นายชัยพิพัฒน์ สอนสังข์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
13
นายธาดา อนันท์สุข คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
14
นายวรชิต วิฉัยกุล คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
15
นายอธิเบศร์ ประดิษฐ์สุข คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
16
น.ส.เกวลิน สุขสันต์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
17
น.ส.กัลณิกา เกิดสรรค์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
18
น.ส.สุภาวดี ขุนพิจิตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
19
น.ส.ณัฐนาวี ขำเดช คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
20
นายพัชรพล คำมงคล คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
21
นายกฤษณพล สันทัดรัมย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
22
น.ส.กนิษฐา ไชยช่อฟ้า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
23
นายฐิติพงศ์ คาวิน คณะวิทยาการจัดการ นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
24
น.ส.ธนพร จำเรียง คณะวิทยาการจัดการ นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
25
นายอัฌภัฏ จันทร์หอมประดิษฐ์ คณะวิทยาการจัดการ นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
26
น.ส.วิลาวัลย์ ม่วงจีน คณะวิทยาการจัดการ นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
27
นายสุประมาณ ทรัพย์แสนทวี คณะวิทยาการจัดการ นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
28
น.ส.เมขลา หนูแก้ว คณะวิทยาการจัดการ นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
29
นายกรวิชญ์ แสงทอง คณะวิทยาการจัดการ นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
30
นายกฤษณะ สมประสงค์ คณะวิทยาการจัดการ นักศึกษา
ยืนยันแล้ว