ระบบจัดการการอบรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
NSRU TRAININGNote: คุณจะต้องลงทะเบียน และ Login เข้าระบบก่อนถึงจะสามารถลงทะเบียนในหลักสูตรนี้ได้ [คลิกลงทะเบียน]

กำหนดวันที่เปิดรับลงทะเบียน 23 ธ.ค. 2562 - 21 ม.ค. 2563
สถานะ : ปิดรับลงทะเบียน


หลักสูตร : ติวเข้มสอบคอมออนไลน์ (มกราคม 2563)

โครงการ โครงการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลสำหรับนักศึกษา
ปีงบประมาณ 2563
ชื่อหลักสูตรการอบรม ติวเข้มสอบคอมออนไลน์ (มกราคม 2563)
วันที่อบรม 22 ม.ค. 2563
เวลาอบรม 13:00 - 16:00 น.
กำหนดวันที่เปิดรับลงทะเบียน 23 ธ.ค. 2562 - 21 ม.ค. 2563
สถานที่อบรม อาคาร 15 ชั้น 2 ห้อง Computer Training1
ค่าลงทะเบียน ค่าลงทะเบียน
จำนวนที่นั่งสำรอง 0 คน
ชื่อ-นามสกุล วิทยากร  
รายละเอียดหลักสูตร
  • การใช้งาน Microsoft Word
  • การใช้งาน Microsoft Excel
  • ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยฯ
ข้อมูลผู้ประสานงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครเข้าอบรมได้ที่ Website: http://training.nsru.ac.th โทรศัพท์: 0 5621 9100  ต่อ 1502,1527

ข้อมูลการชำระเงิน

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

แจ้งยกเลิกการลงทะเบียนก่อนวันที่ 17 ม.ค. 2563
ข้อตกลงเงื่อนไขยกเลิกการลงทะเบียนอบรม

กรณีนักศึกษายกเลิกการอบรม

  • นักศึกษาสามารถแจ้งยกเลิกล่วงหน้า ก่อนวันอบรม 5 วัน (สามารถเข้ามาแจ้งยกเลิก ในระบบสมัครอบรม และรอการยืนยัน)

กรณีนักศึกษาไม่มาอบรม

  • ทางสำนักวิทยบริการฯ ขอแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ไม่มาอบรม ไปที่คณะที่นักศึกษาสังกัด
วันที่ลงประกาศ 23 ธ.ค. 2562 เวลา 09:40 น.
ผู้ลงประกาศ นายสุมนฒ์ จิรพัฒนพร


รายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรม :
ลำดับ
รหัส นศ.
ชื่อ-สกุล
คณะ/หน่วยงาน
ประเภท
ยืนยันการลงทะเบียน
1
61113562001
นายจักรภพ ไทยตรง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
2
61113562004
น.ส.เมธาวี สาตร์แก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
3
60111626007
น.ส.สมฤทัย ทองอ่วม คณะครุศาสตร์ นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
4
61112662028
น.ส. พรวิภา เหลารื่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา
ยกเลิก
5
61112662032
น.ส.มาลิสา อิ่มอ่วม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา
รอยืนยันการยกเลิกการลงทะเบียน
6
62114682001
น.ส. จารุวรรณ จิ๋วนารายณ์ คณะวิทยาการจัดการ นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
7
62114652028
น.ส.อรกช ยอดรัตน์ คณะวิทยาการจัดการ นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
8
62114652036
นายอภิสิทธิ์ นุตะโร คณะวิทยาการจัดการ นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
9
61122762027
น.ส.กนิษฐา ไชยช่อฟ้า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
10
59122662002
นายยศวริศ นึกรวย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
11
62114752022
น.ส.เมธาวี สุวรรณประเสริฐ คณะวิทยาการจัดการ นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
12
62114752036
น.ส.เจนจิรา รัศมี คณะวิทยาการจัดการ นักศึกษา
ยืนยันแล้ว