ระบบจัดการการอบรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
NSRU TRAININGNote: คุณจะต้องลงทะเบียน และ Login เข้าระบบก่อนถึงจะสามารถลงทะเบียนในหลักสูตรนี้ได้ [คลิกลงทะเบียน]

กำหนดวันที่เปิดรับลงทะเบียน 1 พ.ย. 2562 - 26 พ.ย. 2562
สถานะ : ปิดรับลงทะเบียน


หลักสูตร : ติวเข้มสอบคอมออนไลน์ (พฤศจิกายน 2562)

โครงการ โครงการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลสำหรับนักศึกษา
ปีงบประมาณ 2563
ชื่อหลักสูตรการอบรม ติวเข้มสอบคอมออนไลน์ (พฤศจิกายน 2562)
วันที่อบรม 27 พ.ย. 2562
เวลาอบรม 13:00 - 16:30 น.
กำหนดวันที่เปิดรับลงทะเบียน 1 พ.ย. 2562 - 26 พ.ย. 2562
สถานที่อบรม อาคาร 15 ชั้น 2 ห้อง Computer Training1
ค่าลงทะเบียน ค่าลงทะเบียน
จำนวนที่นั่งสำรอง 0 คน
ชื่อ-นามสกุล วิทยากร  
รายละเอียดหลักสูตร
  • การใช้งาน Microsoft Word
  • การใช้งาน Microsoft Excel
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยฯ
ข้อมูลผู้ประสานงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครเข้าอบรมได้ที่ Website: http://training.nsru.ac.th โทรศัพท์: 0 5621 9100  ต่อ 1502,1527

ข้อมูลการชำระเงิน

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

แจ้งยกเลิกการลงทะเบียนก่อนวันที่ 20 พ.ย. 2562
ข้อตกลงเงื่อนไขยกเลิกการลงทะเบียนอบรม

กรณีนักศึกษายกเลิกการอบรม
นักศึกษาสามารถแจ้งยกเลิกล่วงหน้า ก่อนวันอบรม 7 วัน

กรณีนักศึกษาไม่มาอบรม โดยไม่โทรแจ้งยกเลิกการอบรม ขอตัดสิทธิ์ สมัครอบรมครั้งถัดไป 1 ครั้ง

วันที่ลงประกาศ 1 พ.ย. 2562 เวลา 09:16 น.
ผู้ลงประกาศ นายสุมนฒ์ จิรพัฒนพร


รายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรม :
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
คณะ/หน่วยงาน
ประเภท
ยืนยันการลงทะเบียน
1
นายชลนธาร พันธ์ป้อง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
2
นายยศนนท์ สุกิจปัญญาโรจน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
3
นายสาริน ยามโห้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
4
นายวีรวัฒน์ พหัสธิ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
5
น.ส.กรชวัล กสิกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
6
น.ส.กนิษฐา ไชยช่อฟ้า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา
ยกเลิก
7
น.ส.นิรมิตร จรูญวิทยา คณะวิทยาการจัดการ นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
8
น.ส.เมธาวี ศิริมงคล คณะวิทยาการจัดการ นักศึกษา
ยกเลิก
9
น.ส.เมธินี แสงรัศมี คณะวิทยาการจัดการ นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
10
น.ส.สุกัญญา อัสถิ คณะวิทยาการจัดการ นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
11
น.ส.มินตรา บุตรม้วย คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
12
น.ส.กนกวรรณ เรืองสีพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
13
น.ส.ณัฐพร ทองไทย คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
14
นายอภิสิทธิ์ สิงขรแก้ว คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
15
นายวรเมธ พลับจุ้ย คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
16
น.ส.เพ็ญศิริ เกล็ดประทุม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
17
นายธนวัตร์ ชัยณรงค์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
18
นายมินทร์ธาดา แก้วกิจการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
19
น.ส.กิ่งแก้ว น้อยพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
20
น.ส.กนกพร ดุมชัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
21
นายคณิน พรมมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
22
นายชยพล ฟักผล คณะครุศาสตร์ นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
23
น.ส.สุภาวดี แก้วสุวรรณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
24
นายจตุรพิธ มั่นกลิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
25
น.ส.จันจิรา คำวิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
26
น.ส.ศิรินดา ด้วงอ่อน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
27
น.ส.สกาวพรรณ เพ็ชรทอง คณะวิทยาการจัดการ นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
28
นายสิรวิชญ์ แห้วเพ็ชร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
29
นายจิรายุ ประสิทธิ์เวชศักดิ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
30
นายพลากร ฉัตรทอง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
31
นายศุภชัย เรือศรีจันทร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
32
นายสมชัย วิชัยวงษ์ คณะวิทยาการจัดการ นักศึกษา
ยืนยันแล้ว