ระบบจัดการการอบรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
NSRU TRAININGNote: คุณจะต้องลงทะเบียน และ Login เข้าระบบก่อนถึงจะสามารถลงทะเบียนในหลักสูตรนี้ได้ [คลิกลงทะเบียน]

กำหนดวันที่เปิดรับลงทะเบียน 1 พ.ย. 2562 - 26 พ.ย. 2562
สถานะ : เปิดรับลงทะเบียน


หลักสูตร : ติวเข้มสอบคอมออนไลน์ (พฤศจิกายน 2562)

โครงการ โครงการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลสำหรับนักศึกษา
ปีงบประมาณ 2563
ชื่อหลักสูตรการอบรม ติวเข้มสอบคอมออนไลน์ (พฤศจิกายน 2562)
วันที่อบรม 27 พ.ย. 2562
เวลาอบรม 13:00 - 16:30 น.
กำหนดวันที่เปิดรับลงทะเบียน 1 พ.ย. 2562 - 26 พ.ย. 2562
สถานที่อบรม อาคาร 15 ชั้น 2 ห้อง Computer Training1
ค่าลงทะเบียน ค่าลงทะเบียน
จำนวนที่นั่งสำรอง 0 คน
ชื่อ-นามสกุล วิทยากร  คุณสุมนฒ์ จิรพัฒนพร
รายละเอียดหลักสูตร
  • การใช้งาน Microsoft Word
  • การใช้งาน Microsoft Excel
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยฯ
ข้อมูลผู้ประสานงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครเข้าอบรมได้ที่ Website: http://training.nsru.ac.th โทรศัพท์: 0 5621 9100  ต่อ 1502,1527

ข้อมูลการชำระเงิน

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

แจ้งยกเลิกการลงทะเบียนก่อนวันที่ 20 พ.ย. 2562
ข้อตกลงเงื่อนไขยกเลิกการลงทะเบียนอบรม

กรณีนักศึกษายกเลิกการอบรม
นักศึกษาสามารถแจ้งยกเลิกล่วงหน้า ก่อนวันอบรม 7 วัน

กรณีนักศึกษาไม่มาอบรม โดยไม่โทรแจ้งยกเลิกการอบรม ขอตัดสิทธิ์ สมัครอบรมครั้งถัดไป 1 ครั้ง

วันที่ลงประกาศ 1 พ.ย. 2562 เวลา 09:16 น.
ผู้ลงประกาศ นายสุมนฒ์ จิรพัฒนพร


รายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรม :
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
คณะ/หน่วยงาน
ประเภท
ยืนยันการลงทะเบียน
1
นายชลนธาร พันธ์ป้อง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
2
นายยศนนท์ สุกิจปัญญาโรจน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
3
นายสาริน ยามโห้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
4
นายวีรวัฒน์ พหัสธิ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
5
น.ส.กรชวัล กสิกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
6
น.ส.กนิษฐา ไชยช่อฟ้า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
7
น.ส.นิรมิตร จรูญวิทยา คณะวิทยาการจัดการ นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
8
น.ส.เมธาวี ศิริมงคล คณะวิทยาการจัดการ นักศึกษา
ยกเลิก
9
น.ส.เมธินี แสงรัศมี คณะวิทยาการจัดการ นักศึกษา
ยืนยันแล้ว