ระบบจัดการการอบรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
NSRU TRAININGNote: คุณจะต้องลงทะเบียน และ Login เข้าระบบก่อนถึงจะสามารถลงทะเบียนในหลักสูตรนี้ได้ [คลิกลงทะเบียน]

กำหนดวันที่เปิดรับลงทะเบียน 25 ต.ค. 2562 - 27 เม.ย. 2563
สถานะ : เปิดรับลงทะเบียน


หลักสูตร : การสร้างสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint และ ISpring Suit

โครงการ โครงการบริการวิชาการ
ปีงบประมาณ 2563
ชื่อหลักสูตรการอบรม การสร้างสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint และ ISpring Suit
วันที่อบรม 28 เม.ย. 2563 - 29 เม.ย. 2563
เวลาอบรม 09:00 - 16:00 น.
กำหนดวันที่เปิดรับลงทะเบียน 25 ต.ค. 2562 - 27 เม.ย. 2563
สถานที่อบรม อาคาร 15 ชั้น 2 ห้อง Computer Training1
ค่าลงทะเบียน ค่าลงทะเบียน
จำนวนที่นั่งสำรอง 0 คน
ชื่อ-นามสกุล วิทยากร  คุณดวงพร สีระวัตร
รายละเอียดหลักสูตร

• การออกแบบสไลด์ให้น่าสนใจ • จัดข้อความและใส่รูปภาพให้โดดเด่น • สร้างแผนภาพงาน • การวาดภาพประกอบ • การนำเสนอข้อมูลตาราง และchart • การสร้างภาพเคลื่อนไหว Animation • การเพิ่มลูกเล่นให้เนื้อหาและการนำเสนอให้น่าสนใจ • การสร้าง Slide Template • รู้จักกับ ISpring Suit • การสร้างสไลด์คำถาม Quiz

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยฯ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยฯ
ข้อมูลผู้ประสานงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครเข้าอบรมได้ที่ Website: http://training.nsru.ac.th โทรศัพท์: 0 5621 9100  ต่อ 1502,1527

ข้อมูลการชำระเงิน

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

แจ้งยกเลิกการลงทะเบียนก่อนวันที่
ข้อตกลงเงื่อนไขยกเลิกการลงทะเบียนอบรม -
วันที่ลงประกาศ 25 ต.ค. 2562 เวลา 09:48 น.
ผู้ลงประกาศ นายสุมนฒ์ จิรพัฒนพร


รายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรม :
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
คณะ/หน่วยงาน
ประเภท
ยืนยันการลงทะเบียน
1
นางสาวสุณิสา อ่อนฉ่ำ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ บุคลากร มรภ.นว
รอการยืนยัน
2
นางสาวณัฐรดา ทิพยกิตติญา โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ บุคคลทั่วไป
รอการยืนยัน
3
นายมนัสชนก กาละภักดี บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ บุคลากร มรภ.นว
รอการยืนยัน
4
นางสาวพิมพ์กัลยา ฤทธิ์เพ็ญ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ บุคลากร มรภ.นว
รอการยืนยัน
5
นางสาวสุภาพร ปรีดา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ บุคคลทั่วไป
รอการยืนยัน
6
นายชินกฤต จ่านาค บริษัทแฟลชเอ๊กเพลส จำกัด บุคคลทั่วไป
รอการยืนยัน