ระบบจัดการการอบรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
NSRU TRAININGNote: คุณจะต้องลงทะเบียน และ Login เข้าระบบก่อนถึงจะสามารถลงทะเบียนในหลักสูตรนี้ได้ [คลิกลงทะเบียน]

กำหนดวันที่เปิดรับลงทะเบียน 25 ต.ค. 2562 - 27 เม.ย. 2563
สถานะ : เปิดรับลงทะเบียน


หลักสูตร : การสร้างสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint และ ISpring Suit

โครงการ โครงการบริการวิชาการ
ปีงบประมาณ 2563
ชื่อหลักสูตรการอบรม การสร้างสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint และ ISpring Suit
วันที่อบรม 28 เม.ย. 2563 - 29 เม.ย. 2563
เวลาอบรม 09:00 - 16:00 น.
กำหนดวันที่เปิดรับลงทะเบียน 25 ต.ค. 2562 - 27 เม.ย. 2563
สถานที่อบรม อาคาร 15 ชั้น 2 ห้อง Computer Training1
ค่าลงทะเบียน ค่าลงทะเบียน
จำนวนที่นั่งสำรอง 0 คน
ชื่อ-นามสกุล วิทยากร  
รายละเอียดหลักสูตร

• การออกแบบสไลด์ให้น่าสนใจ
• จัดข้อความและใส่รูปภาพให้โดดเด่น
• สร้างแผนภาพงาน
• การวาดภาพประกอบ
• การนำเสนอข้อมูลตาราง และchart
• การสร้างภาพเคลื่อนไหว Animation
• การเพิ่มลูกเล่นให้เนื้อหาและการนำเสนอให้น่าสนใจ
• การสร้าง Slide Template
• รู้จักกับ ISpring Suit
• การสร้างสไลด์คำถาม Quiz

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยฯ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยฯ
ข้อมูลผู้ประสานงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครเข้าอบรมได้ที่ Website: http://training.nsru.ac.th โทรศัพท์: 0 5621 9100  ต่อ 1502,1527

ข้อมูลการชำระเงิน

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

แจ้งยกเลิกการลงทะเบียนก่อนวันที่
ข้อตกลงเงื่อนไขยกเลิกการลงทะเบียนอบรม -
วันที่ลงประกาศ 25 ต.ค. 2562 เวลา 09:48 น.
ผู้ลงประกาศ นายสุมนฒ์ จิรพัฒนพร


รายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรม :
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
คณะ/หน่วยงาน
ประเภท
ยืนยันการลงทะเบียน
1
นางสาวสุณิสา อ่อนฉ่ำ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ บุคลากร มรภ.นว
ยืนยันแล้ว
2
นางสาวณัฐรดา ทิพยกิตติญา โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ บุคคลทั่วไป
ยืนยันแล้ว
3
นายมนัสชนก กาละภักดี บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ บุคลากร มรภ.นว
ยืนยันแล้ว
4
นางสาวพิมพ์กัลยา ฤทธิ์เพ็ญ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ บุคลากร มรภ.นว
ยืนยันแล้ว
5
นางสาวสุภาพร ปรีดา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ บุคคลทั่วไป
ยืนยันแล้ว
6
นายชินกฤต จ่านาค บริษัทแฟลชเอ๊กเพลส จำกัด บุคคลทั่วไป
ยืนยันแล้ว
7
นางปาริชาติ วิจารณ์ปรีชา เทศบาลนครนครสวรรค์ บุคคลทั่วไป
ยืนยันแล้ว
8
นางสาวกัญญ์กุลณัช พีรชาอัครชัย มรภ.เพชรบูรณ์ บุคคลทั่วไป
ยืนยันแล้ว
9
นายกฤษฎิ์สรัล รุจิรภัชปณัยภพ บุคคลทั่วไป
ยืนยันแล้ว
10
นางสาวสุภัค เทววุฒิศิริกุล วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ บุคคลทั่วไป
ยืนยันแล้ว
11
นายกษิดิศ ประมวลกมล บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ บุคลากร มรภ.นว
ยืนยันแล้ว
12
นายอาทิตย์ ดรุนัยธร บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ บุคลากร มรภ.นว
ยืนยันแล้ว
13
นางสาวจิตราภรณ์ สอนเขียว บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ บุคลากร มรภ.นว
ยืนยันแล้ว
14
นายธีรพงษ์ บางหลวง โรงเรียนบ้านปางสุด บุคคลทั่วไป
ยืนยันแล้ว
15
นางสาวกุลดา สวนสลา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ บุคลากร มรภ.นว
ยืนยันแล้ว
16
นางสาวสุภารัตน์ โพธิจำปา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ บุคลากร มรภ.นว
ยืนยันแล้ว
17
นางสาวละออง อุปมัย บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ บุคลากร มรภ.นว
ยืนยันแล้ว
18
นางสาวนารีรมย์ รัตนสัมฤทธิ์ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ บุคลากร มรภ.นว
ยืนยันแล้ว
19
นางสาวเพชรัชน์ อ้นโต บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ บุคลากร มรภ.นว
ยืนยันแล้ว
20
นางธิติมา วทานียเวช บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ บุคลากร มรภ.นว
ยืนยันแล้ว
21
นายอภิลักษณ์ แก้ววงษา โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ บุคคลทั่วไป
ยืนยันแล้ว
22
นางสาววิลาสินี ชูทอง ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท บุคคลทั่วไป
ยืนยันแล้ว
23
นางเย็นฤดี พูลพจน์ บุคคลทั่วไป
ยืนยันแล้ว
24
นางสาวยุพิน รอดประพันธ์ บุคคลทั่วไป
ยืนยันแล้ว
25
นายศรัณย์ เกตกรณ์ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ บุคลากร มรภ.นว
ยืนยันแล้ว
26
นางสาวนันทิยา ไตรทศกุล บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ บุคลากร มรภ.นว
ยืนยันแล้ว
27
นางสาวรุจนี บ่างศรีวงษ์ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ บุคลากร มรภ.นว
ยืนยันแล้ว
28
นางสาวฐานียา คล้ายทอง โรงเรียนสระงาม บุคคลทั่วไป
ยืนยันแล้ว
29
นางสาวนรีกานต์ บุญโชติ โรงเรียนสระงาม บุคคลทั่วไป
ยืนยันแล้ว
30
นางวรรณา เกิดสุข โรงเรียนสระงาม บุคคลทั่วไป
ยืนยันแล้ว
31
นางสาวนิโลบล ลาภมหกุล บุคคลทั่วไป
รอการยืนยัน
32
นายสุภศักดิ์ ชูจ้อน บุคคลทั่วไป
รอการยืนยัน
33
นางสาวรัตนาวดี ป้านพลู บุคคลทั่วไป
รอการยืนยัน
34
นางสาวธาราทิพย์ แย้มแสง บุคคลทั่วไป
รอการยืนยัน
35
นางซ้อนกลิ่น อ่อนไทย บุคคลทั่วไป
รอการยืนยัน
36
นางสาวเปรมภัสสร อัทธเศรษฐ์ บุคคลทั่วไป
รอการยืนยัน