ระบบจัดการการอบรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
NSRU TRAININGNote: คุณจะต้องลงทะเบียน และ Login เข้าระบบก่อนถึงจะสามารถลงทะเบียนในหลักสูตรนี้ได้ [คลิกลงทะเบียน]

กำหนดวันที่เปิดรับลงทะเบียน 24 ต.ค. 2562 - 9 พ.ค. 2563
สถานะ : เปิดรับลงทะเบียน


หลักสูตร : สร้างภาพและสื่อPR ด้วยสมาร์ทโฟนเครื่องเดียว

โครงการ โครงการบริการวิชาการ
ปีงบประมาณ 2563
ชื่อหลักสูตรการอบรม สร้างภาพและสื่อPR ด้วยสมาร์ทโฟนเครื่องเดียว
วันที่อบรม 11 พ.ค. 2563 - 12 พ.ค. 2563
เวลาอบรม 09:00 - 16:00 น.
กำหนดวันที่เปิดรับลงทะเบียน 24 ต.ค. 2562 - 9 พ.ค. 2563
สถานที่อบรม อาคาร 15 ชั้น 2 ห้อง Computer Training1
ค่าลงทะเบียน ค่าลงทะเบียน
จำนวนที่นั่งสำรอง 0 คน
ชื่อ-นามสกุล วิทยากร  
รายละเอียดหลักสูตร
  • บรรยายหัวข้อ ความสำคัญของสื่ออินโฟกราฟิก ต่อการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลองค์กรและแนวคิดและกระบวนการในการสร้าง

อินโฟกราฟิก

  • ฝึกปฏิบัติการใช้ App เพื่อการทำตกแต่งภาพ
  • ฝึกปฏิบัติการใช้ภาพ ภาพสัญลักษณ์ สีและตัวอักษรเพื่อการทำอินโฟกราฟิก
  • Workshop 1: การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  • Workshop 2: การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล ในรูปแบบการแสดงข้อมูลสถิติต่างๆ (โจทย์ตามเนื้อหาของผู้เข้าอบรม)
  • สรุปงานและนำเสนอผลงานเพื่อแนะนำข้อเสนอแนะในการออกแบบสื่ออินโฟกราฟิก
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยฯ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยฯ
ข้อมูลผู้ประสานงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครเข้าอบรมได้ที่ Website: http://training.nsru.ac.th โทรศัพท์: 0 5621 9100  ต่อ 1502,1527

ข้อมูลการชำระเงิน

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

แจ้งยกเลิกการลงทะเบียนก่อนวันที่
ข้อตกลงเงื่อนไขยกเลิกการลงทะเบียนอบรม -
วันที่ลงประกาศ 24 ต.ค. 2562 เวลา 10:57 น.
ผู้ลงประกาศ นายสุมนฒ์ จิรพัฒนพร


รายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรม :
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
คณะ/หน่วยงาน
ประเภท
ยืนยันการลงทะเบียน
1
นางสาวณัฐรดา ทิพยกิตติญา โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ บุคคลทั่วไป
ยืนยันแล้ว
2
นางสาวสุภาพร ปรีดา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ บุคคลทั่วไป
ยืนยันแล้ว
3
นางปาริชาติ วิจารณ์ปรีชา เทศบาลนครนครสวรรค์ บุคคลทั่วไป
ยืนยันแล้ว
4
นายมนัสชนก กาละภักดี บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ บุคลากร มรภ.นว
ยืนยันแล้ว
5
นายกษิดิศ ประมวลกมล บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ บุคลากร มรภ.นว
ยืนยันแล้ว
6
นางสาวชลบงกช รอดส่งศรี เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ บุคคลทั่วไป
ยืนยันแล้ว
7
นางสาวนิตยา จันทอุไร เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ บุคคลทั่วไป
ยืนยันแล้ว