ระบบจัดการการอบรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
NSRU TRAININGNote: คุณจะต้องลงทะเบียน และ Login เข้าระบบก่อนถึงจะสามารถลงทะเบียนในหลักสูตรนี้ได้ [คลิกลงทะเบียน]

กำหนดวันที่เปิดรับลงทะเบียน 24 ต.ค. 2562 - 9 พ.ค. 2563
สถานะ : ปิดรับลงทะเบียน


หลักสูตร : สร้างภาพและสื่อPR ด้วยสมาร์ทโฟนเครื่องเดียว

โครงการ โครงการบริการวิชาการ
ปีงบประมาณ 2563
ชื่อหลักสูตรการอบรม สร้างภาพและสื่อPR ด้วยสมาร์ทโฟนเครื่องเดียว
วันที่อบรม 11 พ.ค. 2563 - 12 พ.ค. 2563
เวลาอบรม 09:00 - 16:00 น.
กำหนดวันที่เปิดรับลงทะเบียน 24 ต.ค. 2562 - 9 พ.ค. 2563
สถานที่อบรม อาคาร 15 ชั้น 2 ห้อง Computer Training1
ค่าลงทะเบียน ค่าลงทะเบียน
จำนวนที่นั่งสำรอง 0 คน
ชื่อ-นามสกุล วิทยากร  
รายละเอียดหลักสูตร
  • บรรยายหัวข้อ ความสำคัญของสื่ออินโฟกราฟิก ต่อการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลองค์กรและแนวคิดและกระบวนการในการสร้าง

อินโฟกราฟิก

  • ฝึกปฏิบัติการใช้ App เพื่อการทำตกแต่งภาพ
  • ฝึกปฏิบัติการใช้ภาพ ภาพสัญลักษณ์ สีและตัวอักษรเพื่อการทำอินโฟกราฟิก
  • Workshop 1: การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  • Workshop 2: การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล ในรูปแบบการแสดงข้อมูลสถิติต่างๆ (โจทย์ตามเนื้อหาของผู้เข้าอบรม)
  • สรุปงานและนำเสนอผลงานเพื่อแนะนำข้อเสนอแนะในการออกแบบสื่ออินโฟกราฟิก
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยฯ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยฯ
ข้อมูลผู้ประสานงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครเข้าอบรมได้ที่ Website: http://training.nsru.ac.th โทรศัพท์: 0 5621 9100  ต่อ 1502,1527

ข้อมูลการชำระเงิน

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

แจ้งยกเลิกการลงทะเบียนก่อนวันที่
ข้อตกลงเงื่อนไขยกเลิกการลงทะเบียนอบรม -
วันที่ลงประกาศ 24 ต.ค. 2562 เวลา 10:57 น.
ผู้ลงประกาศ นายสุมนฒ์ จิรพัฒนพร


รายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรม :
ลำดับ
รหัส นศ.
ชื่อ-สกุล
คณะ/หน่วยงาน
ประเภท
ยืนยันการลงทะเบียน
1
นางสาวณัฐรดา ทิพยกิตติญา โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ บุคคลทั่วไป
ยืนยันแล้ว
2
นางสาวสุภาพร ปรีดา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ บุคคลทั่วไป
ยืนยันแล้ว
3
นางปาริชาติ วิจารณ์ปรีชา เทศบาลนครนครสวรรค์ บุคคลทั่วไป
ยืนยันแล้ว
4
นายมนัสชนก กาละภักดี บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ บุคลากร มรภ.นว
ยืนยันแล้ว
5
นายกษิดิศ ประมวลกมล บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ บุคลากร มรภ.นว
ยืนยันแล้ว
6
นางสาวชลบงกช รอดส่งศรี เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ บุคคลทั่วไป
ยืนยันแล้ว
7
นางสาวนิตยา จันทอุไร เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ บุคคลทั่วไป
ยืนยันแล้ว
8
นายอาทิตย์ ดรุนัยธร บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ บุคลากร มรภ.นว
ยืนยันแล้ว
9
นางชณิตา สิงห์ทอล โรงเรียนบ้านปางสุด บุคคลทั่วไป
ยืนยันแล้ว
10
นางสาวนารีรมย์ รัตนสัมฤทธิ์ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ บุคลากร มรภ.นว
ยืนยันแล้ว
11
นางสาวสุภารัตน์ โพธิจำปา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ บุคลากร มรภ.นว
ยืนยันแล้ว
12
นางสาวเพชรัชน์ อ้นโต บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ บุคลากร มรภ.นว
ยืนยันแล้ว
13
นางธิติมา วทานียเวช บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ บุคลากร มรภ.นว
ยืนยันแล้ว
14
นางสุมัทนา ปวรุตม์เมธีสกุล โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ บุคคลทั่วไป
ยืนยันแล้ว
15
นางสาวสุชาดา เอี่ยมนุช รพ.สวรรค์ประชารักษ์ บุคคลทั่วไป
ยืนยันแล้ว
16
นางสาวศรัญญา โพธิ์ถวิลเกียรติ์ กลุ่มงานสุขศึกษา บุคคลทั่วไป
ยืนยันแล้ว
17
นางสาวละออง อุปมัย บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ บุคลากร มรภ.นว
ยืนยันแล้ว
18
นางสาวพัชรินทร์ น้อยสวรรค์ โรงเรียนโกรกพระ บุคคลทั่วไป
รอยืนยันการยกเลิกการลงทะเบียน