ระบบจัดการการอบรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
NSRU TRAININGNote: คุณจะต้องลงทะเบียน และ Login เข้าระบบก่อนถึงจะสามารถลงทะเบียนในหลักสูตรนี้ได้ [คลิกลงทะเบียน]

กำหนดวันที่เปิดรับลงทะเบียน 1 ต.ค. 2562 - 2 เม.ย. 2563
สถานะ : ปิดรับลงทะเบียน


หลักสูตร : การจัดบรรณานุกรมและการอ้างอิงรูปแบบของ APA ด้วย Mendeley

โครงการ โครงการหลักสูตรอบรมระยะสั้น ประจำปี 2563
ปีงบประมาณ 2563
ชื่อหลักสูตรการอบรม การจัดบรรณานุกรมและการอ้างอิงรูปแบบของ APA ด้วย Mendeley
วันที่อบรม 3 เม.ย. 2563
เวลาอบรม 09:00 - 16:00 น.
กำหนดวันที่เปิดรับลงทะเบียน 1 ต.ค. 2562 - 2 เม.ย. 2563
สถานที่อบรม อาคาร 15 ชั้น 2 ห้อง Computer Training1
ค่าลงทะเบียน นักเรียน/นักศึกษา 1000 บาท
ค่าลงทะเบียน บุคลากร มรภ.นว 1000 บาท
ค่าลงทะเบียน บุคคลทั่วไป 1000 บาท
จำนวนที่รับ 20 คน
จำนวนที่นั่งสำรอง 5 คน
ชื่อ-นามสกุล วิทยากร  
รายละเอียดหลักสูตร

การเขียนบรรณานุกรมตามรูปแบบของ APA และการอ้างอิงบรรณานุกรมด้วย Microsoft word และ โปรแกรม Mendeley

รายละเอียดหลักสูตร

บรรยายและฝึกปฏิบัติการ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA

การค้นคว้าและการสืบค้นข้อมูล

• แหล่งข้อมูลเพื่อการค้นคว้าในงานวิชาการและงานวิจัย

• หลักการเลือกแหล่งข้อมูลเพื่อการอ้างอิงในงานวิชาการ

• วิธีการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์และอินเทอร์เน็ต

 

ฝึกปฏิบัติเทคนิคการสร้างการอ้างอิงและบรรณานุกรมด้วย Microsoft word หรือการถ่ายโอนข้อมูลบรรณานุกรมจากฐานข้อมูล

ฝึกปฏิบัติการจัดการบรรณานุกรมด้วย Mendely

• การ download โปรแกรม Mendeley

• การใช้งานโปรแกรม Mendeley สำหรับการอ้างอิงและการจัดการบรรณานุกรม

• ประโยชน์ของโปรแกรม Mendeley

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยฯ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยฯ
ข้อมูลผู้ประสานงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครเข้าอบรมได้ที่ Website: http://training.nsru.ac.th โทรศัพท์: 0 5621 9100  ต่อ 1502,1527

ข้อมูลการชำระเงิน

ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ชื่อบัญชี สำนักวิทยบริการฯ (บริการวิชาการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
บัญชีเลขที่ 678-0-97941-4

แจ้งยกเลิกการลงทะเบียนก่อนวันที่ 29 มี.ค. 2563
ข้อตกลงเงื่อนไขยกเลิกการลงทะเบียนอบรม
  • สำนักวิทบริการฯ จะคืนค่าลงทะเบียนให้ทั้งหมด ในกรณีที่ผู้สมัครได้แจ้งยกเลิกเข้ารับการอบรมก่อนการอบรม 1 เดือนเท่านั้น
    (ตามวันที่ระบุไว้ในแต่ละหลักสูตร)
  • กรณีสำนักวิทบริการฯ เป็นฝ่ายยกเลิกการอบรม สำนักวิทบริการฯ คืนค่าลงทะเบียนให้ทั้งหมด
วันที่ลงประกาศ 9 ต.ค. 2562 เวลา 09:11 น.
ผู้ลงประกาศ นายสุมนฒ์ จิรพัฒนพร


รายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรม :
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
คณะ/หน่วยงาน
ประเภท
ยืนยันการลงทะเบียน
1
นางสาวสุธาทิพย์ งามนิล บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ บุคลากร มรภ.นว
ยืนยันแล้ว
2
นายรังสรรค์ หล้าคำจา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ บุคลากร มรภ.นว
ยืนยันแล้ว
3
นางสุวรรณา คุณดิลกณัฐวสา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ บุคลากร มรภ.นว
ยืนยันแล้ว
4
นายอาทิตย์ ดรุนัยธร บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ บุคลากร มรภ.นว
ยืนยันแล้ว
5
นางสาวปุณยภา บุญธรรม บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ บุคลากร มรภ.นว
ยืนยันแล้ว
6
นางสุภาวดี ในเสนา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ บุคลากร มรภ.นว
ยืนยันแล้ว
7
นางนวพร ประสมทอง บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ บุคลากร มรภ.นว
ยืนยันแล้ว
8
นายธนาภัสสร์ สนธิรักษ์ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ บุคลากร มรภ.นว
ยืนยันแล้ว
9
นางสาวฐิติรัตน์ รักษาศรี บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ บุคลากร มรภ.นว
ยืนยันแล้ว
10
นางสาวจิตราภรณ์ สอนเขียว บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ บุคลากร มรภ.นว
ยืนยันแล้ว
11
นางสาวละออง อุปมัย บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ บุคลากร มรภ.นว
ยืนยันแล้ว
12
นายวรภพ วงค์รอด บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ บุคลากร มรภ.นว
ยืนยันแล้ว