ระบบจัดการการอบรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
NSRU TRAININGNote: คุณจะต้องลงทะเบียน และ Login เข้าระบบก่อนถึงจะสามารถลงทะเบียนในหลักสูตรนี้ได้ [คลิกลงทะเบียน]

กำหนดวันที่เปิดรับลงทะเบียน 1 ต.ค. 2562 - 6 มี.ค. 2563
สถานะ : ปิดรับลงทะเบียน


หลักสูตร : การสร้างนวัตกรรมด้วย IOT (Internet of Things)

โครงการ โครงการหลักสูตรอบรมระยะสั้น ประจำปี 2563
ปีงบประมาณ 2563
ชื่อหลักสูตรการอบรม การสร้างนวัตกรรมด้วย IOT (Internet of Things)
วันที่อบรม 7 มี.ค. 2563 - 8 มี.ค. 2563
เวลาอบรม 09:00 - 16:00 น.
กำหนดวันที่เปิดรับลงทะเบียน 1 ต.ค. 2562 - 6 มี.ค. 2563
สถานที่อบรม อาคาร 15 ชั้น 2 ห้อง Computer Training1
ค่าลงทะเบียน นักเรียน/นักศึกษา 2500 บาท
ค่าลงทะเบียน บุคลากร มรภ.นว 2500 บาท
ค่าลงทะเบียน บุคคลทั่วไป 2500 บาท
จำนวนที่รับ 20 คน
จำนวนที่นั่งสำรอง 5 คน
ชื่อ-นามสกุล วิทยากร   ผศ.ดร.นฤพนธ์ พนาวงศ์
รายละเอียดหลักสูตร

การฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษา C/ C++ ด้วย Platform Arduino ,การต่อวงจร อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น digital I/O , Analog เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจภาพรวมการเขียน โปรแกรมเบื้องต้นแล้วนําไปต่อยอดการสร้างนวัต กรรมจากเทคโนโลยีสารสนเทศได้ 

วัตถุประสงค์

1. ผู้เข้าอบรมสามารถเขียนโปรแกรมภาษา C/ C++ ด้วย Platform Arduino ได้

2. ผู้เข้าอบรมสามารถต่อวงจร อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นได้

3. ผู้เข้าอบรมสามารถนําสิ่งที่ได้เรียนไปสร้างเป็นโครงงานต้นแบบได้

 

กําหนดการ 

วันที่ 7 มีนาคม 2563 

• Introduction to Internet of Thing Programming ติดตั้งและเขียนโปรแกรม Arduino IDE เบื้องต้น 

• การเขียนโปรแกรมติดต่อกับ Serial UART console 

• การเขียนโปรแกรมติดต่อกับ Digital LED/LAB วงจร LED กับ Micro-controller 

• การเขียนโปรแกรมติดต่อกับ Switch /LAB วงจร Switch กับ Micro-controller 

• การเขียนโปรแกรมติดต่อกับ DHT11(Temp&Humidity sensor)/LAB วงจร DHT11 กับ Micro-controller 

• การเขียนโปรแกรมติดต่อกับ Analog Potensiometer/LAB วงจร Analog Potensiometer กับ Micro-controller 

วันที่ 8 มีนาคม 2563 

• การเขียนโปรแกรมติดต่อกับ Analog LDR/LAB วงจร Analog LDR กับ Micro-controller 

• การเขียนโปรแกรมติดต่อกับ webserver/LAB webserver กับ Micro-controller 

• การเขียนโปรแกรมติดต่อกับ Line App/LAB Line Appกับ Micro-controller 

• การเขียนโปรแกรมติดต่อกับ MQTT/LAB MQTT กับ Micro-controller 

• การต่อวงจรและเขียนโปรแกรมติดต่อกับ Netpie/LAB Micro-controller

 

 

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยฯ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยฯ
ข้อมูลผู้ประสานงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครเข้าอบรมได้ที่ Website: http://training.nsru.ac.th โทรศัพท์: 0 5621 9100  ต่อ 1502,1527

ข้อมูลการชำระเงิน

ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ชื่อบัญชี สำนักวิทยบริการฯ (บริการวิชาการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
บัญชีเลขที่ 678-0-97941-4

แจ้งยกเลิกการลงทะเบียนก่อนวันที่
ข้อตกลงเงื่อนไขยกเลิกการลงทะเบียนอบรม
  • สำนักวิทยบริการฯ จะคืนค่าลงทะเบียนให้ทั้งหมด ในกรณีที่ผู้สมัครได้แจ้งยกเลิกเข้ารับการอบรมก่อนการอบรม 1 เดือนเท่านั้น
    (ตามวันที่ระบุไว้ในแต่ละหลักสูตร)
  • กรณีสำนักวิทยบริการฯ เป็นฝ่ายยกเลิกการอบรม สำนักวิทบริการฯ คืนค่าลงทะเบียนให้ทั้งหมด
วันที่ลงประกาศ 9 ต.ค. 2562 เวลา 09:03 น.
ผู้ลงประกาศ นายสุมนฒ์ จิรพัฒนพร


รายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรม :
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
คณะ/หน่วยงาน
ประเภท
ยืนยันการลงทะเบียน
1
นายจันทรัตน์ วรกุล Robot4Kit บุคคลทั่วไป
ยกเลิก
2
นายศานิตย์ สุวรรณวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ บุคคลทั่วไป
ยืนยันแล้ว
3
น.ส.จันทร์เพ็ญ ไชยคุณ คณะวิทยาการจัดการ นักศึกษา
รอการยืนยัน