ระบบจัดการการอบรม
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Academic Resources and Information Technology Center

หลักสูตรที่กำลังเปิดรับสมัคร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วันที่อบรม
วันที่เปิดลงทะเบียน
รับ (คน)
สำรองที่นั่ง (คน)
ผู้สมัคร (คน)
ลงทะเบียน
สร้างสื่อ AR ด้วย Zappar
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
23 ม.ค. 2564 - 24 ม.ค. 2564 22 ก.ย. 2563 - 22 ม.ค. 2564
20
0
2
ลงทะเบียน
สร้างสื่อสวยด้วย Canva
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
20 ก.พ. 2564 22 ก.ย. 2563 - 19 ก.พ. 2564
20
0
4
ลงทะเบียน
รายงานข้อมูลผ่าน Dashboard ด้วย Google data studio
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
20 มี.ค. 2564 - 21 มี.ค. 2564 22 ก.ย. 2563 - 19 มี.ค. 2564
20
0
1
ลงทะเบียน
ตัดต่อ วีดีโอ ด้วย KineMaster
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
24 เม.ย. 2564 - 25 เม.ย. 2564 22 ก.ย. 2563 - 23 เม.ย. 2564
20
0
2
ลงทะเบียนภาพผู้เข้าอบรม [ข่าวทั้งหมด]